domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

ROMA | Zástavba RD, Romanov | Mšeno | 2015

Územní studie městské části Romanov byla pořízena pro město Mšeno. Definuje možnost zástavby RD podél průjezdní komunikace II. třídy a dále určuje plošné a prostorové regulativy.
Urbanistická koncepce vychází především z charakteristik dané lokality (tvary pozemků, konfigurace terénu, limity a ochranná pásma, vjezdy do území, stávající struktura sídla,…) a byla dále upravována na základě konzultací se zadavatelem. Během zpracování vzniklo několik úvodních variant, jejíchž selekcí a kombinací byla nakonec zpracována varianta 1C, která byla dále zpřesněna a doplněna o další požadavky. Koncept byl založen na zpřístupnění a transformaci lokality tak, aby byla vhodná pro trvalé bydlení; parcelace byla založena právě na možnosti příjezdu, stávajícím rozdělení pozemků / jejich přirozené transformaci a majetkoprávních vztazích - z tohoto konceptu vznikly stavební parcely s vhodnými proporcemi a dobrou přístupností.

více info...

KLAD | RPVH | ROMA | VTEL | RDVU | RPVU | HAJ | MAS